projekty


Projekty:

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 15000zł (w tym 3000zł wkład własny organu prowadzącego). W 2021 roku za otrzymane wsparcie finansowe zostaną zakupione nowe książki do biblioteki.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021–2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce, m. in. poprzez wzmacnianie roli bibliotek szkolnych stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z trzech Priorytetów, które realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przypadku placówek oświatowych szczególną rolę odgrywa Priorytet 3. – rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

-----------------------------------------------------------

Akty prawne: Uchwała Rady Ministrów nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wraz z załącznikiem. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. i biblioteki szkolnej.

600x200.png

Miło jest nam was poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Termin realizacji projektu 01.07.2021 – 30.06.2023 r.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Więcej informacji pod linkiem :

http://scwew.sosw.bialystok.pl/

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/miasto-bialystok-w-projekcie-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca.html

scwew FB bckgrd.png

Kochani Uczniowie i Rodzice! W końcu startujemy! 3 grudnia podpisaliśmy umowę na realizację dwuletniego projektu unijnego "SP26 kluczem do sukcesu!" Z zajęciami ruszamy od stycznia. Bardzo cieszymy się z tego Mikołajkowego prezentu :) Wszystkich uczniów, którzy jeszcze nie zgłosili chęci udziału w projekcie, zapraszamy do kontaktu!
Informacja dotycząca pracy Komisji Stypendialnej

 

Ala Grzegorczyk

Koordynator projektu

Pliki do pobrania:

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia jak również kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

 

BIEG PO ZDROWIE

„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice. Celem programu „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci
i młodzieży. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

TRZYMAJ FORMĘ

Program profilaktyczny „Trzymaj formę" realizowany jest w ramach strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Organizatorami na poziomie krajowym są: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną
i wolny wybór jednostki. Program realizowany jest metodą projektu, co pomaga młodzieży pracować w oparciu o własne zainteresowania. Jednocześnie służy rozwijaniu samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji, wyszukiwania informacji oraz oceny źródeł informacji i efektów pracy własnej oraz zespołowej.

 

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie” to program profilaktyki palenia tytoniu. Grupą docelową jest młodzież ostatnich klas szkoły podstawowej. Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich i kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w trudnych chwilach. Celem kampanii ZTU jest: budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy, edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych. Innym celem jest wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią.
W trakcie zajęć uczniowie mają okazję do budowania poczucia własnej wartości.

 

SPÓJRZ INACZEJ

Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej" przeznaczony jest do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy odbiorców rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, uczy lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgać po środki uzależniające.

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

„Szkoła dla Rodziców” to program doskonalący kompetencje wychowawcze rodziców
i nauczycieli koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie. Głównym celem programu jest wsparcie rodziców, nauczycieli i wychowawców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program ma na celu opanowanie umiejętności lepszego porozumiewania się dorosłych z dziećmi, zastanowienie się nad własną postawą wychowawczą, wymianę doświadczeń. Uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie i w szkole, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi, co, zgodnie z wynikami badań J.K. Hawkinsa sprawia, że jest on także programem profilaktycznym, przeciwdziałającym przemocy i wszelkiego rodzaju uzależnieniom dzieci i młodzieży oraz trudnościom w uczeniu się.

 

TUTORING SZKOLNY- WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO

Tutoring to forma zindywidualizowanej pracy nauczyciela i ucznia, oparta na relacji mistrz –uczeń. Praca z uczniem odbywa się podczas indywidualnych, systematycznych i planowanych spotkań. Tutor rozpoznaje przede wszystkim mocne strony ucznia, rozmaite talenty i zainteresowania, przekonania, poglądy, stosunek do siebie, innych ludzi i świata jako takiego. Tak szeroka znajomość młodego człowieka pozwala więc tutorowi na stosowanie różnych form wspierania jego rozwoju, przede wszystkim jednak tych, które nazywamy „strategiami pozytywnymi”, czyli takimi, które wykorzystują mocne strony i posiadane zasoby w budowaniu wysokiego, ale adekwatnego poczucia własnej wartości oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie z nieuniknionymi problemami życiowymi, w tym także związanymi z procesem uczenia się i bycia w grupie.

 

Projekt
„Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku
– Nowoczesna i otwarta”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.1.
więcej>>

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU:

1. 01.11.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku rozpoczął się projekt „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta” nr projektu nr projektu RPO.03.01.02-20-0270/16

2. W trakcie przerwy świątecznej i noworocznej są realizowane zajęcia z projektu „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta”.

3. Z dniem 17.04.2018r. rozpoczęły się zajęcia z „Przedsiębiorczości” z projektu „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta”

4. 30.06.2018 r. zakończył się projekt „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta”.
Harmonogramy zajęć:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów cudzoziemskich klasy IV-VI

Gimnastyka korekcyjna

Terapia logopedyczna

Szkolenia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Przedsiębiorczość

Indywidualna terapia integracji sensorycznej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów cudzoziemskich

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

„Programy udostępnione na bazie wolnej licencji CREATIVE COMMONS (z uwzględnieniem 4 warunków licencji CC – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach, bez utworów zależnych).”
W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła wzięła udział w projekcie
,,WEŹ ODDECH”.
Program ten jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i ma na celu podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnej na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza. W ramach projektu uczniowie badali skład powietrza, obserwowali i analizowali przyczyny zanieczyszczeń powietrza w swojej okolicy. Wykonali i rozwiesili na korytarzach szkolnych plakaty informujące o niskiej emisji. Dodatkowo uczniowie biorący udział w projekcie przedstawili we wszystkich młodszych klasach prezentację multimedialną dotyczącą powietrza i jego zanieczyszczeń. Uczniowie klas 7 na lekcjach biologii i chemii zostali zapoznani z zagadnieniami niskiej emisji i zanieczyszczeniami powietrza.

26 października uczniowie wzięli udział w wirtualnym festiwalu internetowym. W bardzo krótkim czasie musieli zmierzyć się z kilkoma ciekawymi zadaniami. Spisali się znakomicie! Otrzymali nagrodę – filtr wodny. Mamy bardzo zdolnych i kreatywnych uczniów.

Opiekunowie projektu: p. Bożena Stepaniuk i p. Monika Szmurło
Nasza szkoła uczestniczy w projekcie systemowym Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
„Szkoła Współpracy” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Osoby odpowiedzialne:
Małgorzata Aponiewicz – wicedyrektor
Krystyna Gozdecka—nauczyciel
Agnieszka Sołbut– rodzic
Joanna Łajewska – Talipska – rodzic
Gabriela Frąc – przewodnicząca SU
Gabriela Górska ucz. kl. V d
19 maja 2014 r. o godzinie 18.00 odbył się w naszej szkole festyn kulinarny pod hasłem „Rodzinne gotowanie – wspólne smakowanie”
Była to pierwsza impreza realizowana w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.
Zgłoszeni wcześniej przedstawiciele dzieci i rodziców z poszczególnych klas przygotowali w domach swoje ulubione potrawy, które wyeksponowali na holach I i II piętra.
Zanim rozpoczęła się degustacja, zebrani goście mieli możliwość obejrzenia przedstawienia muzycznego na temat zdrowego odżywiania, które zaprezentowała klasa IId.

Dodatkową atrakcją dla dzieci były warsztaty plastyczno-techniczne – „portrety warzywne”, stemple z ziemniaków, malowanie na folii streczowej oraz „salon gier” z grami edukacyjnymi.

Goście podziwiali też plakaty wykonane przez wszystkie klasy, reklamujące przygotowane potrawy.

Frekwencja na festynie dopisała, niejednokrotnie zjawiły się całe rodziny. Była to wspaniała impreza integrująca i ucząca współpracy pomiędzy rodzicami, dziećmi i nauczycielami.

W Staszicówce o „Szkole Współpracy”
W dniach 05.06.2017- 12.06.2017 pięć nauczycielek z naszej szkoły w ramach realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uczestniczyły

w job shadowing w szkole Městské gymnázium a Základní škola w Jirkovie w Czechach.
Dnia 21.06.2017r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku odbyło się podsumowanie konkursu „Różnorodność przestrzenią dialogu”. Tegoroczna edycja konkursu zatytułowana była „Podróże – szansą poznawania Innego” i poświęcona była bliskim i dalekim podróżom w kontekście poznawania różnych grup etnicznych i narodowych. Podczas spotkania można było podziwiać twórczość dziecięcą, poznać pieśni i tańce z różnych stron świata- Gruzji, Czeczenii, Litwy, Słowacji, w wykonaniu uczniów szkoły oraz uczestników projektu Brave Kids, jak też spróbować polskich i kaukaskich specjałów kulinarnych.

Kierując się potrzebą upowszechniania potencjału różnorodności, idei dialogu oraz poznawania odmiennych kultur, uczniowie za pomocą różnych form ekspresji artystycznej ukazali ich własne postrzeganie podróży jako szansy doświadczania różnorodności i nawiązywania pozytywnych relacji z Innymi.

Cele konkursu:

uświadomienie roli podróży jako płaszczyzny doświadczania różnorodności świata
i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych;
kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową;
kształtowanie postaw poszanowania własnej tradycji i kultury oraz innych kultur
i tradycji;
rozwijanie twórczej aktywności uczniów;
integracja uczniów przynależących do różnych grup narodowych, etnicznych i religijnych (w tym dzieci uchodźców);
integracja środowiska nauczycieli wokół problemów związanych z różnorodnością kulturową.
promowanie projektu unijnego „Jeden świat, jedna Europa- z uchodźcą w szkolnej ławce”
Organizatorzy konkursu: SP nr 26 w Białymstoku, Fundacja UwB oraz Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydz. PiP UwB.

Impreza była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” zatytułowanego „Jeden świat, jedna Europa- z uchodźcą w szkolnej ławce” (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024494).

Honorowy patronat: Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.
Projekt E-twinning pt.

„Bee yourself”
realizowany ze szkołami podstawowymi na Ukrainie i Słowacji oraz Zespołem Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku ma na celu rozwinąć kompetencje językowe uczniów, wzmacniać poczucie własnej wartości dzieci oraz motywować je do nauki języka angielskiego. Podczas realizacji projektu uczniowie będą tworzyć foto galerie, nagrywać krótkie filmy i dzielić się materiałami z rówieśnikami z innych szkół partnerskich.
Realizacja projektu edukacyjnego „ Zdrowo jemy, zdrowi będziemy” w ramach programu „Śniadanie Daje Moc”
PODSUMOWANIE PRACY NAD PROJEKTEM „ZDROWO JEMY, ZDROWI BĘDZIEMY”
W RAMACH PROGRAMU „ŚNIADANIE DAJE MOC” ROK SZKOLNY 2013/2014
Uczniowie klasy 2d dobrnęli do końca zmagań projektowych. Na uroczystym spotkaniu z p. wicedyrektor K. Szostak-Król oraz pielęgniarką szkolną dokonali podsumowania swoich działań. Zaprezentowali efekty pracy zespołowej w formie różnorodnych plakatów pod hasłem „Zdrowe odżywianie”, „Higiena odżywiania”, „Regularność spożywania posiłków”, „Aktywność fizyczna”. Poprzez prezentację multimedialną przypomnieli sobie wszystkie działania jakie podejmowali od marca do czerwca 2014. Na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy „ Wzorowego uczestnika projektu” oraz nagrody książkowe. Imprezę uwieńczyła degustacja potraw przygotowanych przez uczniów kl. 2d i ich rodziców, na którą zaprosili rówieśników z klas drugich, aby razem świętować swój sukces. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc przy realizacji projektu grantowego.
Kolejny etap zmagań projektowych
SPOTKANIA Z EKSPERTAMI W SP 26

zumba16.05.2014r.
Spotkanie z instruktorką zumby p. Angeliką Muraszkowską. Zajęcia spotkały się z dużym entuzjazmem wszystkich dzieci, które starały się powtarzać za prowadzącą proponowane ćwiczenia w rytm muzyki. Mimo zmęczenia, na twarzach uczestników spotkania można było zaobserwować ogromne zadowolenie. 23.05.2014r. Spotkanie z dietetykiem p. Magdaleną Radziszewską.zd_odz Pani dietetyk poprzez film, prezentację multimedialną oraz wskazówki praktyczne przybliżała dzieciom tajniki zdrowego odżywiania. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podejmowali działania praktyczne mające na celu uświadomienie wszystkim, jakie są konsekwencje niewłaściwego odżywiania już od najmłodszych lat.
Po otrzymaniu grantu na realizację projektu edukacyjnego „Zdrowo jemy, zdrowi będziemy”, uczniowie klasy 2d wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Mielech-Buraczewską przystąpili do działania według wcześniej ustalonych etapów pracy.
Co już za nami?

14.03.2014r. Podział klasy na zespoły i przydział zadań wewnątrz zespołów. Wskazanie głównych zakresów tematyki zdrowotnej. 18.03.2014r. Założenie klasowego ogródka na parapecie – sianie i sadzenie roślin warzywnych. 28.03.2014r. Przyrządzanie soków ze świeżych owoców z wykorzystaniem sokowirówek. 04.04.2014r. Wykonywanie zdrowych kanapek z dodatkiem wiosennych nowalijek. 25.04.2014r. Tworzenie ciekawych propozycji na przysmaki z jajek. Oprócz działań praktycznych dzieci gromadziły informacje na poniższe tematy:
Znaczenie śniadania w żywieniu dzieci.
Owoce i warzywa – źródło witamin i minerałów.
Rola wody w codziennym żywieniu.
Higiena osobista ze zwróceniem uwagi na etapy mycie rąk.
Czystość miejsca przygotowania posiłków.
Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.
Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
Ze zgromadzonych materiałów uczniowie klasy 2 d będą wykonywać plakaty, zachęcając wszystkich do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. jabklo_mocJeden raz w tygodniu (piątek) zajęcia zintegrowane były przeznaczone na pracę zespołową dotyczącą powyższej tematyki. Spotkania piątkowe były okazją do zaprezentowania przez poszczególnych członków zespołu zebranych materiałów, dokonania ich analizy i weryfikacji oraz posegregowania na części tematyczneW każdym tygodniu pracy zespołowej odbywało się wspólne śniadanie. Uczniowie mogli zdobyte wiadomości wykorzystać w praktyce poprzez przygotowywanie zdrowych przysmaków.

Dnia 25.03.2014r. w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia grantu w ramach Programu Śniadanie Daje Moc. Nasza szkoła jako jedyna w województwie wygrała grant w tegorocznej edycji konkursu na ciekawy projekt edukacyjny. Na uroczystość przybyła P. Agata Paszko z Departamentu Edukacji oraz P. Marek Frąckiewicz z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Podczas tego spotkania nastąpiło oficjalne przekazanie grantu klasie 2d oraz autorce zwycięskiego projektu Małgorzacie Mielech-Buraczewskaiej. Uczestnicy projektu zaprezentowali się w montażu słowno-muzycznym pod hasłem „Zdrowo jemy, zdrowi będziemy”, zachęcając wszystkich do zdrowego odżywiania. Na koniec spotkania odbyła się wspólna degustacja jabłek.
Szkoła realizuje projekt

„USUS EST OPTIMUS AGISTER-PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie

z Urzędem Miejskim w Białymstoku i Combidata Poland.

Jest współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Na Szkolnym Kółku Scrabble gramy w Bingo-Scrabble, Memo-Scrabble, Zdobądź litery albo Pterodaktyla. Ćwiczymy wyobraźnię i zapamiętywanie. Uczymy się współpracy i zdrowej rywalizacji. Spotykamy się we czwartki w godz. 13:40-14:25.
Program Scrabble w Szkole to program skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.


Nasza Szkoła jest jedną z 5 białostockich szkół, biorących udział w III edycji programu (w roku szkolnym 2013/2014). Zajęcia Szkolnego Kółka Scrabble odbywają się we czwartki w godz. 13:40-14:25 w sali 105.

Udział w Szkolnym Kółku Scrabble stwarza niekonwencjonalną i jednocześnie rozwijającą opcję spędzania czasu poza lekcjami, a także stanowi możliwość doskonalenia poprzez zabawę wielu umiejętności. Gra w Scrabble pozwala najmłodszym w rozwijaniu kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, dedukcji, pobudza i rozwija wyobraźnię, uczy współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji, wyzwala chęć działania.
Zapytanie o cenę nr 1/2013/POK z dnia 17.05.2013r.

dotyczące przygotowania i druku publikacji („Różnorodność – Twórcza edukacja – Inkluzja społeczna”) opracowanej w ramach projektu pod nazwą „Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”

Drużyna Odyseuszy podczas wyjazdu do Warszawy 9.03.2014 r.
Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem programu jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Dzieci uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując się w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Korzyści z udziału w programie są uniwersalne, bo Odyseusze rozwijają postawy i umiejętności na całe życie. Wszyscy stają się bardziej niezależni, przedsiębiorczy, otwarci i pewni siebie. Dlatego w Odysei Umysłu każdy jest Zwycięzcą!

W roku szkolnym 2012/2013 powstała w naszej szkole Drużyna Odyseuszy prowadzona przez dwie trenerki: Agnieszkę Adamską i Urszulę Hryniewicką.

W skład drużyny wchodzą uczniowie klas V a i V b.

Od początku roku Odyseusze ciężko pracowali nad rozwiązaniem tzw. problemu długoterminowego, aby 3 marca 2013 r. w Warszawie wziąć udział w eliminacjach regionalnych wyżej wspomnianego konkursu.
Drużyna zaprezentowała się wśród innych 101 drużyn z województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego i zajęła wysokie 5 miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Odyseusze z SP 26 nie mogą się już doczekać kolejnych wyzwań, które przed nimi – już za rok.
JUŻ JEST W NASZEJ SZKOLE ROBOT PHOTON
Za nami już pierwsze spotkanie z robotem i pierwsze wrażenia – to jest super zabawa!!! A wszystko to dzięki uczniom i rodzicom z naszej szkoły, którzy wiosną zorganizowali kiermasz szkolny. Z zebranych na rzecz Rady Rodziców funduszy udało się zakupić …

PORTRETY PATRONA SZKOŁY
„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”. Stanisław Staszic Dzieci z klas 1-3 rozwijały swoje talenty plastyczne i wykonały portrety Stanisława Staszica – patrona szkoły, wybitnej postaci polskiego oświecenia. …

Galeria Sleńdzińskich – Muzyczne Inspiracje
Podczas kolejnego spotkania w Galerii Sleńdzińskich uczniowie klasy I a zastanawiali się, czy muzykę można namalować? Dzięki pokazowi multimedialnemu zaprezentowane zostały dzieła, w których muzyka stanowiła inspirację dla artysty. Dzieci wysłuchały krótkich utworów i przedstawiły muzykę językiem plastyki. Wykonały abstrakcyjną …

Zajęcia Z Magicznym Dywanem
8 lutego 2017 roku klasy: 3b, 2c oraz 2d uczestniczyły w zajęciach z magicznym dywanem, który jest pierwszą polską podłogą interaktywną. Ta innowacyjna pomoc dydaktyczna pozwala, poprzez gry i zabawy, rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a …

Pieczenie Babki Ziemniaczanej
W październiku uczniowie klasy IIa wirtualnie podróżowali po Polsce i poznawali regionalne potrawy i produkty. Postanowili też posmakować podlaskiej babki ziemniaczanej. Własnoręcznie upiekli ją w klasie. Było trochę pracy przy przygotowywaniu potrawy, wiele radości z nauki przez działanie i …
W styczniu 2015 roku – my, uczniowie klasy IIc (obecnie IIIc) rozpoczęliśmy realizację projektu z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”.
Rok szkolny 2016/2017

Megamisja to nieodpłatny, pierwszy w Polsce program edukacji cyfrowej skierowany do świetlic szkolnych.
Jego przebieg oparty jest na zabawie, która przenosi dzieci do pełnej przygód misji. Uczniowie, razem z wychowawcą , pomagają bohaterom uratować cyfrowe laboratorium przed figlami Psotnika. Wykonując zadania i łapiąc kolejne części Psotnika, najmłodsi uczą się i zdobywają nagrody dla całej świetlicy. Nauczyciele otrzymują instruktaże i gotowe scenariusze, aby prowadzić nowoczesne i atrakcyjne zajęcia dla dzieci.

Rodzice mogą obserwować postępy uczestników w programie poprzez platformę internetową: www.megamisja.pl oraz włączyć się w rozwój kompetencji cyfrowych swoich dzieci, lepiej zrozumieć ich wirtualne aktywności i skorzystać z bezpłatnego kursu internetowego o bezpieczeństwie dziecka w sieci: www.fundacja.orange.pl/kurs

pliki do pobrania

Powrót na początek strony