Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 26
im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Olech
 • E-mail: j.olech@sp26.bialystok.pl
 • Telefon: +48 85 652 16 05
 • Dyżur: piątek - godz. 15.00-16.00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 • Adres: 15-863 Białystok, Radzymińska 11
 • E-mail: sp26@um.bialystok.pl
 • Telefon: +48 85 652 16 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście – od strony parkingu. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście jest zadaszone, prowadzi do niego kilka stopni schodów.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Ponadto do szkoły jest jeszcze pięć wejść: dwa z boku szkoły - prowadzące do bloku sportowego - nie ma tu ograniczeń w postaci schodów, dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące na dziedziniec szkolny, oraz wejście do kuchni. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku trzykondygnacyjnym jest zamontowana platforma schodowa, umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższe piętra.  W bloku sportowym jest winda umożliwiająca dotarcie na 1 piętro tej części budynku.
 3. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku są łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Na parkingu znajdującym się na terenie placówki są wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audiodeskrypcji.

pliki do pobrania

Powrót na początek strony