Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Majstrowicz.
 • E-mail: w.majstrowicz@sp26.bialystok.pl
 • Telefon: +48 85 652 16 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 • Adres: 15-863 Białystok, Radzymińska 11
 • E-mail: sp26@um.bialystok.pl
 • Telefon: +48 85 652 16 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście – od parkingu. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Ponadto do szkoły są jeszcze pięć wejść: pierwsze  i drugie - z boku szkoły do bloku sportowego - nie ma tu ograniczeń w postaci schodów, trzecie i czwarte wyjście ewakuacyjne na dziedziniec szkolny, wejście do kuchni
  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku trzykondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższe piętra.  W bloku sporotwym jest winda umożliwiająca dotarcie na 1 pietro bloku sportowego.
 3. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audiodeskrypcji.
Powrót na początek strony