Rekrutacja do świetlicy


Regulamin świetlicy:

 1. Dziecko może przebywać w świetlicy szkolnej od momentu złożenia przez rodziców/prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” .
 2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej znajduje się do pobrania na stronie internetowej szkoły. Rodzic/prawny opiekun dokonuje zgłoszenia dziecka, przesyłając uzupełnioną i zeskanowaną kartę zgłoszenia na adres mailowy szkoły. Uzupełnioną kartę w wersji papierowej dostarcza do świetlicy w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole lub podczas rekrutacji do szkoły.
 3. Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6:45 – 17:15 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których szkoła pełni funkcję opiekuńczą. Zajęć świetlicowych nie organizuje się w czasie przerwy zimowej i letniej.
 4. Ze świetlicy dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne upoważnione osoby.
 5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic/opiekun prawny nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 6. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica /opiekuna prawnego lub zapisu w karcie zgłoszenia.
 7. Uczeń samodzielnie wracający ze szkoły do domu zgłasza swoje wyjście wychowawcy.
 8. Rodzic/opiekun prawny, osoba upoważniona do odbioru dziecka ze szkoły, zgłasza swoje przyjście wychowawcy świetlicy i oczekuje na dziecko przed salą.
 9. Po przyjściu do świetlicy uczeń zgłasza swoją obecność wychowawcy.
 10. Wychowawca świetlicy ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby odbierającej ucznia.
 11. Uczniowie przebywający w świetlicy mają zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych w innym celu, niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym uczeń musi zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.
 12. Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Uczeń ma obowiązek zgłaszania złego samopoczucia wychowawcy świetlicy.
 14. Okrycia zewnętrzne i obuwie uczeń zostawia w szatni, tornister umieszcza w wyznaczonym przez wychowawcę miejscu.
 15. Dzieci z klas 1, 2 i 3, które przebywają w świetlicy, na zajęcia lekcyjne wychodzą same, po uprzednim przypomnieniu wychowawcy świetlicy.
 16. Po skończonych lekcjach wychowawca/nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy.
 17. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (np. języka angielskiego) jest on również zobowiązany do odprowadzenia uczniów do świetlicy po skończonej lekcji.
 18. Nauczyciel/wychowawca jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy, ilu uczniów pozostawia w świetlicy.
 19. Do odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są również zobowiązane osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe.
 20. Przed wyjściem uczniów na lekcje oraz po ich przyjściu do świetlicy po lekcjach, nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzić listę obecności.
 21. Korzystający ze świetlicy mają obowiązek przestrzegać Regulaminu. 
 22. Konsekwencją naruszenia Regulaminu będzie:
  1. rozmowa z wychowawcą,
  2. rozmowa z pedagogiem, rodzicami.
Powrót na początek strony