KOMUNIKAT NR 9 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU


Szanowni Państwo,
zgodnie z § 1a ust. 1 Rozporządzenia MEiN z dnia 11 marca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 15 marca 2021r. do dnia 28 marca 2021r. uczniowie klas I-III realizują naukę w trybie stacjonarnym, zaś uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.

Poniżej ogólne zasady funkcjonowania szkoły od 15 marca2021r.:

1) uczniowie klas I-III realizują naukę w trybie stacjonarnym zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego i wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych;

2) uczniowie klas IV– VIII realizują zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość), zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r., z 10-minutową przerwą międzylekcyjną;

3) zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z opracowanym harmonogramem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;

4) koła zainteresowań i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasach I-III realizowane są w formie stacjonarnej, zaś w klasach IV-VIII w formie stacjonarnej i zdalnej;

5) uczniom klas VIII umożliwiamy konsultacje indywidualne lub w grupach do 5 osób w formie stacjonarnej po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty;

6) uczniom klas VIII zorganizujemy w formie stacjonarnej testy próbne sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty;

7) zajęcia sportowe w oddziałach sportowych w klasach IV-VIII mogą być realizowane w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

8) świetlica szkolna funkcjonuje w godz. 6.45.-17.15;

9) biblioteka szkolna jest czynna w godz. 8.00.-16.00;

10) praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;

11) uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa. Poniżej w skrócie przedstawiam kilka podstawowych zasad i zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o stosowanie się do nich:
• Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie.
• Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko chore, zakatarzone lub z temperaturą. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
• Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną. Wszystkie te osoby wchodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Zobowiązane są także przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
• Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik obsługi. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły ogranicza się do niezbędnego minimum.
• Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę ochronną na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
• W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura, kaszel) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę/nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono skierowane do izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica/prawnego opiekuna. Szkoła zapewnia dziecku opiekę w czasie przebywania w izolatorium.
Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną maseczkę do osłony nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz przestrzeni publicznej.
• W szkole zaleca się noszenie maseczek ochronnych podczas pobytu w przestrzeniach stanowiących przestrzeń wspólną np. korytarze, ciągi komunikacyjne, w przypadku niemożności zachowania dystansu społecznego.
• Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
z materiałów pluszowych lub tkanin.
• Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
• Każdej klasa zostanie przydzielona stała sala lekcyjna. Zaś do każdej grupy (w miarę możliwości) zostanie przyporządkowany stały nauczyciel.
• W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów na korytarzach, boiskach, w szatniach, na stołówce i w ciągach komunikacyjnych, w miarę możliwości, przygotowane zostaną harmonogramy różnych godzin przerw, zajęć na boisku szkolnym, wydawania obiadów w mniejszych grupach, w szatniach wskazane zostaną oddzielne boksy dla każdej klasy. Uczniowie będą korzystali z dwóch różnych wejść do szkoły.
• W celu szybkiego kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami prosimy o uaktualnienie numerów telefonów, które funkcjonują w bazie szkoły.Z poważaniem, Katarzyna Szostak-Król - dyrektor szkoły.

Powrót na początek strony