Konkurs Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”


Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
oraz
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Archidiecezji Białostockiej do wzięcia udziału w V edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”. Odbywa się on pod Honorowym Patronatem Metropolity Białostockiego J.E. Ks. Dr. Abp. Tadeusza Wojdy, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. W V edycji uczestnicy pochylą się nad Listem św. Pawła Apostoła do Rzymian.

 

Regulamin V Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej
„A Słowo stało się Ciałem”

 1. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1036).

 

 1. Organizatorzy/współorganizatorzy:

   Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

   Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej

   Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

 

 1. Cele Konkursu:

- poznawanie przez uczestników poszczególnych ksiąg biblijnych,

- pogłębianie zrozumienia przesłania biblijnego,

- utrwalanie prawdy, że Biblia jest słowem Boga aktualnym we współczesnych czasach,

- kształtowanie postawy świadomego chrześcijanina w oparciu o treści biblijne.

 

 1. Uczestnicy

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych Archidiecezji Białostockiej.

 

 1. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny w V edycji Konkursu obejmuje pytania i zadania aktywizujące dotyczące Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (dla klas IV-VI - bez przypisów, dla klas VII-VIII - z przypisami).

 

 1. Wykaz obowiązującej literatury

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Biblia Tysiąclecia, Wydanie 5, Wydawnictwo Pallottinum).

 

 

 

 1. Przebieg konkursu

- Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i archidiecezjalnym. Terminy poszczególnych etapów oraz przesyłania protokołów z wyłonionymi zwycięzcami z etapu szkolnego ustalają organizatorzy.

I Etap szkolny – przeprowadzany w szkołach, które zgłoszą swój udział, przez pracujących tam Katechetów, w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI oraz klasy
VII-VIII
. W roku szkolnym 2020/2021 etap szkolny odbędzie się 16 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 10.00.

- Zestaw zadań wraz z arkuszem odpowiedzi przekazane zostaną przez organizatora Konkursu w wersji elektronicznej do każdej ze zgłoszonych szkół nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego. Uczestnicy będą mieli do wykonania, oprócz testu wiedzy, zadania (np. krzyżówkę, teksty luk, skojarzenia, alternatywne tytuły, gry biblijne: „Kto to jest”, metodę zestawień…). Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 40 minut (15 min. test + 25 min. pozostałe zadania).

- Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o nadesłany przez organizatora Konkursu arkusz odpowiedzi i w ciągu 7 dni roboczych od dnia etapu szkolnego, tj. do 25 lutego 2021 r. dostarcza protokół Konkursu wraz z uzupełnionymi kartami wyłonionych uczestników bezpośrednio do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 lub drogą elektroniczną na adres ach30@wp.pl (formularz protokołu i karty uczestnika w załączniku). Do etapu archidiecezjalnego przechodzą z każdej grupy wiekowej dwie osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i których karty zostaną dostarczone w terminie.

- Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 22 stycznia 2021 r. drogą elektroniczną na adres ach30@wp.pl , w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 26 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 514497529.

 1. Etap archidiecezjalny odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku w Szkole Podstawowej
  nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Rozpoczęcie o godz. 9.50.

- Forma i zasady Konkursu są takie jak podczas etapu szkolnego.

- Sprawdzenia poprawności wykonanych zadań dokona powołana przez organizatora Konkursu Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której potrzebne będzie wyłonienie zwycięzców trzech pierwszych miejsc (uczestnicy zdobędą taką samą liczbę punktów), zostanie przeprowadzona pisemna dogrywka. Decyzje Komisji na każdym etapie Konkursu są ostateczne.

- Przed ogłoszeniem wyników, o godz. 11, odbędzie się Msza św. dla uczestników i ich opiekunów w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (niedaleko szkoły).

- Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu ok. godz. 12.

- Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a nauczyciele laureatów – podziękowania.

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i ewentualnym wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu (w przypadku niemożności przeprowadzenia etapu szkolnego) lub rozstrzygnięcia Konkursu na etapie szkolnym (wówczas laureatami Konkursu z poszczególnych grup wiekowych zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów). W takiej sytuacji nagrody i dyplomy zostaną przekazane laureatom bezpośrednio do szkół.

 

Postanowienia końcowe

- Finanse na organizację Konkursu i nagrody na II etapie pochodzą od organizatorów 
i sponsorów.

- Wyniki oraz wszelkie informacje dotyczące V Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem” będą zamieszczane na stronie internetowej www.sp26.bialystok.pl oraz na stronie wydziału www.katecheza.archibial.pl, a także na stronach internetowych patronów medialnych.

- Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Konkursu oraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych uczestników Konkursu przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu (Ustawa z 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych).

- W uzasadnionych przypadkach (szczególnie związanych z sytuacją epidemiologiczną
w Polsce) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie, o czym ma obowiązek powiadomić uczestników Konkursu.

Terminarz Konkursu:

22.01.2021 – nadsyłanie zgłoszeń

16.02.2021 – etap szkolny

25.02.2021 – nadsyłanie wyników z etapu szkolnego

15.04.2021 – etap archidiecezjalny

 

W kwestiach niezrozumiałych prosimy o kontakt z koordynatorem:

Agnieszka Pycz   514497529

 

 

Konkurs odbywa się pod patronatami:

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Protokół Komisji V Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej
„A Słowo stało się Ciałem” –
 V edycja 2020/2021, etap szkolny

 

 1. Nazwa, adres i telefon szkoły:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Skład szkolnej Komisji:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. Szkolny koordynator Konkursu:…………………………………………………
 2. Liczba zaangażowanych uczniów: z klas IV-VI:…… z klas VII-VIII…….
 3. Zwycięzcy etapu szkolnego z klas IV-VI:

Uzyskane miejsce

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu

Liczba uzyskanych punktów

Imię i nazwisko osoby przygotowującej do Konkursu

I.

 

 

 

II.

 

 

 

 

     Zwycięzcy etapu szkolnego z klas VII-VIII:

Uzyskane miejsce

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu

Liczba uzyskanych punktów

Imię i nazwisko osoby przygotowującej do Konkursu

I.

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

…………………….                                             …………………………..............

data                                                                                podpis i pieczęć dyrektora szkoły

(pieczątka szkoły)

 

Karta uczestnika V Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej

 1. Kod ucznia (wypełnia komisja etapu archidiecezjalnego)

 

 

 

 

 1. Dane uczestnika

1.       

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

2.       

Pełna nazwa szkoły

 

 

3.       

Adres i telefon szkoły

 

 

4.       

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

 

5.       

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących konkursu (telefon, e – mail )

 

6.       

Podpis nauczyciela przygotowującego

 

 

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  niezbędnych do udziału w konkursie
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
  1)  Administratorem danych osobowych uczestników w V Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”, także danych osobowych rodziców i nauczycieli jest Szkoła  Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok, tel.+48 85 652 16 05, email: sp26@um.bialystok.pl
  2) Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 85 6521605, email: sokolowska-sadowska@sp26.bialystok.pl
  3) Dane osobowe są zbierane w związku z realizacją V Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”.
  4) Dane będą udostępniane członkom komisji konkursowej V Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem” w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku.
  5)  Zakres gromadzonych danych osobowych obejmuje: dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła oraz dane osobowe nauczyciela – imię i nazwisko, telefon, e-mail, zawarte w karcie uczestnika. Dane będą przechowywane do końca roku szkolnego 2020/2021.
  6) Zgromadzone dane osobowe będą przekazywane w celu przetwarzania danych osobowych współorganizatorom konkursu.
  7) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  8) Rodzic lub nauczyciel uczestnika V Archidiecezjalnego  Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem” posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  9) W każdym momencie rodzic i nauczyciel uczestnika konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje w formie pisemnej adnotacji na wypełnionym uprzednio formularzu zgody lub poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną.
  10) Rodzic lub nauczyciel uczestnika konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  11) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne
  i stanowi nieodzowny warunek, bez którego spełnienia udział w Konkursie jest niemożliwy.

4.Zgoda rodzica / opiekuna dotycząca przetwarzania danych niezbędnych do udziału w konkursie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby organizacji V Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”, tj. imienia i nazwiska, wieku, nazwy szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, klasy, szkoły oraz wizerunku dziecka przez Szkołę Podstawową nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji V Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem” na stronach internetowych organizatorów www.sp26@.bialystok.pl, www.katecheza.archibial.pl, www.milosierdzie.archibial.pl oraz w publikacjach pokonkursowych.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 

…………………………                                                       ………………………………………

      miejscowość, data                                                             podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

Powrót na początek strony