Komunikat Dyrektora Szkoły w spawie organizacji pracy szkoły od 18 stycznia 2021r.


 

Komunikat nr 5 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

 z dnia 14 stycznia 2021r. 

Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ, GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11 stycznia 2021r. od dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III realizują naukę w trybie stacjonarnym, zaś uczniowie klas IV-VIIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.  

Poniżej ogólne zasady funkcjonowania szkoły od 18 stycznia 2021r.: 

 1)  uczniowie klas I-III realizują naukę w trybie stacjonarnym zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego i wytycznych MEiN, MZ i GIS   dla klas I-III szkół podstawowych; 

 2) uczniowie klas IV– VIII realizują zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość), zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r., z 10-minutową przerwą międzylekcyjną 

 3) zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z opracowanym harmonogramem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;  

 4) koła zainteresowań i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasach I-III realizowane są w formie stacjonarnej, zaś w klasach IV-VIII w formie zdalnej;  

 5) uczniom klas VIII umożliwiamy konsultacje indywidualne lub w grupach do 5 osób w formie stacjonarnej po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z   przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty; 

 6) zajęcia sportowe w oddziałach sportowych w klasach IV-VIII mogą być realizowane w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

 7) świetlica szkolna funkcjonuje w godz. 6.45.-17.15 

 8) biblioteka szkolna jest czynna w godz. 8.00.-16.00;     

 9) praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;  

 10)  uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa. Poniżej w skrócie przedstawiam   kilka podstawowych zasad i zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o stosowanie się do nich: 

 • Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie. 
 • Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko chore, zakatarzone lub z temperaturąRodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 
 • Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną. Wszystkie te osoby wchodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Zobowiązane są także przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki. 
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 • Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik obsługi. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły ogranicza się do niezbędnego minimum. 
 • Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę ochronną na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 
 • W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura, kaszel) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę/nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono skierowane do izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica/prawnego opiekuna. Szkoła zapewnia dziecku opiekę w czasie przebywania w izolatorium. 
 • Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz przestrzeni publicznej. 
 • W szkole zaleca się noszenie maseczek ochronnych podczas pobytu w przestrzeniach stanowiących przestrzeń wspólną np. korytarze, ciągi komunikacyjne, w przypadku niemożności zachowania dystansu społecznego.   
 • Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych  
  z materiałów pluszowych lub tkanin. 
 • Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 
 • Każdej klasa zostanie przydzielona stała sala lekcyjna. Zaś do każdej grupy (w miarę możliwości) zostanie przyporządkowany stały nauczyciel. 
 • W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów na korytarzach, boiskach, w szatniach, na stołówce i w ciągach komunikacyjnych, w miarę możliwości, przygotowane zostaną harmonogramy różnych godzin przerw, zajęć na boisku szkolnym, wydawania obiadów w mniejszych grupach, w szatniach wskazane zostaną oddzielne boksy dla każdej klasy. Uczniowie będą korzystali z dwóch różnych wejść do szkoły. 
 • W celu szybkiego kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami prosimy o uaktualnienie numerów telefonów, które funkcjonują  w bazie szkoły.  

 

Z poważaniem, Katarzyna Szostak-Król - dyrektor szkoły. 

 

Powrót na początek strony